KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Moduł Konstruktora - Fundamenty bezpośrednie przeznaczony jest do kompleksowego projektowania pojedynczych żelbetowych stóp i ław fundamentowych usytuowanych bezpośrednio na gruncie. Moduł należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych oraz zagadnień z geotechniki. Program umożliwia sprawdzanie nośności gruntu w poziomie posadowienia i na poszczególnych warstwach, obliczania naprężeń w narożach fundamentu, wymiarowania podstawy na zginanie, sprawdzania stateczności lokalnej na obrót i przesuw, sprawdzenia nośności na przebicie oraz analizy osiadań posadowień bezpośrednich z uwzględnieniem uwarstwienia gruntu i pracy przestrzennej fundamentu. Program pozwala na obliczanie stóp prostopadłościennych, trapezowych, kielichowych, schodkowych, okrągłych i ław fundamentowych. Uwzględnione normy: PN-83/B-03020 i PN-B-03264: 2002. Przy sprawdzaniu stateczności program umożliwia uwzględnienie tarcia i oporu bocznego zasypki. Program pozwala na pobieranie gotowych zestawów obciążeń z modułu Rama 2D.

Za pomocą programu można wykonać projekt następujących podstawowych typów fundamentów:

 • Ławy żelbetowej.
 • Stopy żelbetowej prostopadłościennej.
 • Stopy żelbetowej trapezowej.
 • Stopy żelbetowej kielichowej.
 • Stopy żelbetowej schodkowej.

Konstruktor - Fundamenty bezpośrednie DXF Konstruktor - Fundamenty bezpośrednie DXF

Moduł Fundamenty pozwala na wykonywanie nastepujących obliczeń :

 • Sprawdzenie nośności gruntu w dwóch kierunkach, w poziomie posadowienia i na stropie każdej warstwy gruntu dla wszystkich schematów obciążeń, zgodnie z PN-81/B-03020 "Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli".
 • Obliczenia ekstremalnych naprężeń w czterech narożach fundamentu (z uwzględnieniem ich wzrostu przy wystąpieniu odrywania) dla wszystkich schematów obciążeń.
 • Sprawdzenie warunku normowego na dopuszczalny zasięg strefy odrywania dla poszczególnych schematów obciążeń.
 • Wymiarowanie bloku fundamentu na zginanie wywołane odporem gruntu, liczone dla ekstremalnych naprężeń w kierunku x i y (wg PN-B03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone) wraz ze sprawdzeniem warunków konstrukcyjnych na zbrojenie minimalne i odpowiednim doborem prętów.
 • Sprawdzenie nośności na przebicie we wszystkich charakterystycznych przekrojach danego typu fundamentu, dla kolejnych schematów obciążeń, a także dla stopy kielichowej sprawdzenie przebicia w kielichu dla podanej siły montażowej.
 • Sprawdzenie stateczności na obrót i przesuw w poziomie posadowienia oraz na kolejnych warstwach, dla kolejnych schematów obciążeń, z możliwością uwzględnienia tarcia i oporu bocznego gruntu.
 • Obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego bloku fundamentu na podłożu warstwowym oraz jego obrotu, dla wszystkich schematów obciążeń, zgodnie z PN-81/B-03020 "Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli".
 • Dla stopy kielichowej wykonuje wymiarowanie zbrojenia poziomego i pionowego kielicha wraz z odpowiednim doborem prętów.

Poza szerokim zakresem obliczeń moduł dodatkowo charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Pozwala na wprowadzenie nawodnionych warstw gruntu.
 • W przypadku metody ustalania parametrów gruntowych - B, na podstawie jednego parametru wiodącego automatycznie wylicza wszystkie pozostałe parametry dla danej warstwy oraz pozwala na dalszą ich edycję.
 • W przypadku wystąpienia odrywania, ustala na podstawie mimośrodów względnych maksymalną wielkość naprężenia w narożu, a następnie metodą iteracyjną, z sumy rzutów sił i momentów w dwóch kierunkach ustala naprężenia w pozostałych narożach fundamentu w celu pełnego określenia bryły naprężeń.
 • Przy sprawdzaniu stateczności fundamentu uwzględnia siły tarcia na spodzie fundamentu a na życzenie użytkownika może uwzględnić opór gruntu i jego tarcie boczne o blok fundamentowy.
 • Poza wprowadzonymi oddziaływaniami od słupa (ściany) moduł pozwala na dwukierunkowe (dla ściany jednokierunkowe) mimośrodowe ustawienie słupa (ściany) na bloku fundamentu.

Przy tak wielu typach fundamentów, podłożu warstwowym i różnorodności obliczeń i sprawdzeń, do minimum ograniczono ilość koniecznych do wprowadzenia danych.

Konstruktor - schody plytowe DXF

Po wywołaniu funkcji rysującej w programie Konstruktor - Fundamenty bezpośrednie automatycznie, bez podawania dodatkowych danych, tworzony jest rysunek żelbetowej, ściany oporowej, kątowej.

Rysunek ten posiada następujące właściwości:

 • Zbrojenie rozdzielcze w ławie rozkładane jest równomiernie w ilości zależnej od ilości zbrojenia poprzecznego i w rozstawie nie większym niż 30 cm.
 • Dla głównego zbrojenia poprzecznego sprawdzane są warunki na zbrojenie minimalne.
 • Możliwy wybór jednej z trzech geometrii stopy: prostopadłościennej, trapezowej lub schodkowej.
 • Rysunek obejmuje rzut stopy i dwa wzajemnie prostopadłe przekroje.
 • Automatycznie ustalana jest długość kotwienia prętów wypuszczonych ze stopy do słupa oraz ich rozkład w obrysie słupa, z uwzględnieniem właściwego otulenia.
 • Automatycznie dobierany jest typ i rozstaw strzemion w stopie na przedłużeniu słupa.
 • Stopy ustawiane są na podkładzie z betonu wyrównawczego B10 i warstwie izolacji.
 • Automatycznie rozkładane jest zbrojenie główne w obu kierunkach, z uwzględnieniem sprawdzenia zbrojenia minimalnego.

Zobacz prezentację Fundamenty bezpośrednie

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.