KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program Profile stalowe jest przeznaczony do obliczeń konstrukcji stalowych w szczególności sprawdzania nośności jednogałęziowych prętów stalowych o stałym przekroju dla następujących stanów obciążenia:

 • Rozciąganie:

  Nośność pręta rozciąganego osiowo. Pręt może być osłabiony otworami. W przypadku nieosiowego połączenia w węźle należy podać informację czy jest połączony na jeden łącznik.

 • Ściskanie:

  Nośność pręta ściskanego osiowo jest obliczana, w przypadku czwartej klasy przekroju zarówno w stanie krytycznym jak i opcjonalnie nadkrytycznym. W stanie nadkrytycznym ograniczonym można podać wartość maksymalnych dopuszczanych naprężeń ściskających w przekroju współpracującym. Jeżeli w stanie nadkrytycznym pojawia się przesunięcie środka ciężkości przekroju, program uwzględnia w nośności dodatkowy moment zginający. Przy określaniu klasy przekroju program uwzględnia występujące ewentualnie żebra. Dla określenia współczynnika stateczności globalnej należy podać współczynniki długości wyboczeniowej. Dla prętów o przekroju teownika, kątownika lub ½ dwuteownika może wystąpić przypadek nieosiowego połączenia pręta w węźle.

 • Zginanie dwukierunkowe:

  Nośność pręta poddanego zginaniu dwukierunkowemu jest obliczana, dla przekrojów klasy czwartej zarówno dla stanu krytycznego jak i opcjonalnie dla stanu nadkrytycznego. W stanie nadkrytycznym ograniczonym można podać wartość maksymalnych dopuszczanych naprężeń ściskających w przekroju współpracującym. Można podać współczynniki momentów zginających βx i βy różne od jedności. Poza zginaniem jest sprawdzany warunek nośności na ścinanie dla podanej maksymalnej wartości siły poprzecznej występującej w pręcie. Analiza zwichrzenia jest przeprowadzona dla stanu pracy pręta, obciążenia i warunków podparcia takich jak podane w załączniku 3 normy PN-90/B-03200.

 • Rozciąganie ze zginaniem:

  Moduł podobny do zginania dwukierunkowego. Dodatkowo uwzględniony wpływ siły rozciągającej na nośność pręta. Pręty muszą być połączone osiowo w węzłach.

 • Ściskanie ze zginaniem:

  Nośność pręta ściskanego mimośrodowo w dwóch płaszczyznach głównych. Warunki i dane potrzebne do sprawdzania nośności takie jak w modułach ściskania osiowego i zginania dwukierunkowego.

Konstruktor - Profile stalowe Konstruktor - Profile stalowe

Program sprawdza nośność dla następujących przekrojów prętów:

 • dwuteowniki walcowane ( I, IPE, HEB, HEA )
 • dwuteowniki spawane ( monosymetryczne)
 • spawane przekroje skrzynkowe (monosymetryczne)
 • teowniki spawane
 • rury okrągłe
 • rury kwadratowe i prostokątne
 • kątowniki i teowniki walcowane
 • połówki dwuteowników walcowanych

Program sprawdza nośność prętów stalowych wg PN-90/B-03200. W przypadku zginania przekrojów monosymetrycznych oś y pokrywa się z osią symetrii, a oś x przekroju jest osią większego momentu bezwładności. W przypadku zginania kątownika następuje rozkład momentów na zginanie względem głównych osi bezwładności przekroju. Obliczenia są wykonywane dla gatunków stali: St0S, St3S, St4S, 18G2, 18G2AV, w przypadku rur dodatkowo dla stali R35 i R45 oraz dla stali o dowolnej wytrzymałości obliczeniowej fd.

Zobacz prezentację Profile stalowe

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.