KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Moduł obejmuje tematyką zagadnienia z geotechniki. Jest rozbudowanym graficznie programem do płaskiej analizy stateczności ogólnej dowolnie wymodelowanej (o dowolnym kształcie), uwarstwionej i obciążonej skarpy (zbocza). Obliczenia można prowadzić dwiema podstawowymi metodami: Bishopa i Felleniusa. Model może zawierać nawodnione, dowolnie kształtowane warstwy gruntowe, a także powierzchniowe zwierciadła wody swobodnej. Na zboczu mogą występować dodatkowe obciążenia ciągłe i skupione, oraz różnorodnie obciążone bloki fundamentowe. Przy analizie stateczności można uwzględniać wzajemną relację współczynników stateczności i wielkości (objętości) klina odłamu – posługując się odpowiednim filtrem. Program umożliwia dowolne definiowanie siatki punktów środków obrotu (powierzchnie kołowe), oraz dowolne definiowanie przyrostu promienia klina odłamu. 

Do wykonania potrzebnych obliczeń korzystano z następujących publikacji i norm budowlanych:

 • Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B-03020.
 • Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-83/B-03010.
 • Zarys geotechniki. Wyd. 5. Z. Wiłun. WKŁ. Warszawa 2001., Fundamenty bezpośrednie.
 • Wzory tablice przykłady. E. Motak Arkady. Warszawa 1998.

Program w ogólnym przypadku charakteryzuje się następującymi możliwościami w zakresie obliczeń i sposobu działania:

 • Umożliwia wyznaczenie współczynników pewności (bezpieczeństwa) analizowanego zbocza za pomocą dwóch metod: Felleniusa, Bishopa. Metodę analizy stateczności zbocza definiuje użytkownik podczas wprowadzania danych.
 • Pozwala na zadanie dodatkowych obciążeń gruntu poprzez zdefiniowanie odpowiednich obciążeń zewnętrznych: sił pionowych, sił poziomych, momentów zginających, obciążeń powierzchniowych.
 • Umożliwia wprowadzanie fundamentów posadowionych w gruncie wraz z ich obciążeniami takimi jak siła pozioma, siła pionowa, moment zginający w płaszczyźnie zbocza. Program automatycznie wyznacza naprężenia pod fundamentem (uwzględniając ciężar własny bloku), których wpływ uwzględniany jest przy analizie stateczności zbocza. Sprawdzany jest również warunek normowy na wielkość strefy odrywania pod fundamentem. W przypadku, gdy wielkość strefy odrywania jest większa niż podana w PN-81/B-03020 wpływ danego fundamentu w dalszych obliczeniach nie jest uwzględniany.
 • Pozwala na wprowadzanie kilku poziomów wody swobodnej (rzeki, jeziora lub inne zbiorniki). Wpływ obciążeń od zadeklarowanych zbiorników wodnych jest uwzględniany przy analizie stateczności zbocza.
 • W programie istnieje możliwość zadeklarowania niejednorodnego ośrodka gruntowego złożonego z dowolnych układów warstw gruntów spoistych i niespoistych.
 • Wykonuje obliczenia objętości gruntu (na 1 metr bieżący zbocza), który leży wewnątrz możliwego łuku poślizgu.
 • Współczynniki bezpieczeństwa wszystkich zadeklarowanych łuków poślizgu są zgromadzone w tabeli wyników, którą użytkownik ma możliwość filtrować pod względem największej objętości niestabilnego gruntu oraz minimalnego współczynnika bezpieczeństwa.
 • Dla każdego możliwego łuku poślizgu wykonane są obliczenia czterech współczynników pewności dla następujących kombinacji współczynników materiałowych gruntu i współczynników obciążenia:
 • Fmaxmax = współczynnik bezpieczeństwa dla maksymalnego współczynnika materiałowego gruntu oraz maksymalnego współczynnika obciążenia,
 • Fmaxmin = współczynnik bezpieczeństwa dla maksymalnego współczynnika materiałowego gruntu oraz minimalnego współczynnika obciążenia,
 • Fminmax = współczynnik bezpieczeństwa dla minimalnego współczynnika materiałowego gruntu oraz maksymalnego współczynnika obciążenia,
 • Fminmin = współczynnik bezpieczeństwa dla minimalnego współczynnika materiałowego gruntu oraz minimalnego współczynnika obciążenia.
 • Uwzględniony jest więc przypadek, że obciążenie przeciwdziała utracie stabilności przez zbocze. Według najnowszych zaleceń sugeruje się przyjąć współczynniki obciążenia i współczynniki materiałowe gruntu równe jedności.
 • Program pozwala na graficzne wprowadzenie siatki środków możliwych łuków poślizgu. Minimalny promień poślizgu może być dobierany automatycznie jako minimalna odległość środka łuku poślizgu od powierzchni zbocza.

Poza wyżej wymienionymi obliczeniami moduł dodatkowo charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Możliwość graficznego wprowadzania profilu zbocza wraz ze stropami i spągami poszczególnych warstw geotechnicznych.
 • Wszystkie parametry warstw geotechnicznych mogą być zmienione przez użytkownika podczas pracy programu. W programie zaimplementowane są domyślne parametry gruntu charakterystyczne dla danej warstwy geotechnicznej, które są wywoływane przy wyborze danego gruntu.
 • Wstawianie obciążeń gruntu jak również wstawianie fundamentów może się odbywać poprzez wskazanie myszą miejsca jego położenia. Wszystkie parametry opisujące daną wielkość deklarowane są w odpowiedniej tablicy.
 • Powierzchnia wody swobodnej deklarowana jest przez wskazanie przez użytkownika rzędnej lustra danego zbiornika.
 • Możliwe łuki poślizgu, wybrane przez użytkownika z tabeli wyników, a następnie wyświetlone na ekranie, mogą być automatycznie przeniesione do przeglądarki zawierającej konfigurację wyników.

Konstruktor - Stateczność skarp i zboczy Konstruktor - Stateczność skarp i zboczy

Zobacz prezentację Stateczność skarp i zboczy

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.